INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SANAL MÜZELER VE TURİZM SEKTÖRÜNDE KULLANIMLARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Müzeler toplumun sahip olduğu kültürel çeşitliliklerin kolay anlaşılmasına yardımcı olmaları nedeniyle kültürel bellek olarak da adlandırılan mekânlardır ve turizm sektörü açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. Günümüzde sergileme alanlarına olan ihtiyacın karşılanamaması, engellilerin de turizme katılabilmesi konusunda gösterilen gayretler, hayat boyu öğrenme konusunda yapılan çalışmalar ve gelişen teknoloji birleşmiş ve sanal müzecilik kavramı ortaya çıkmıştır. Dijital çağın yaşandığı ve her türlüye bilgiye erişimin mümkün olduğu günümüzde sanal müzecilik de giderek önem kazanmaktadır. Bilindiği üzere sanal müzeler, panoramik fotoğraf ve değişik medya imkânlarından faydalanılarak hazırlanmış, mekânı veya çevreyi tüm yönleriyle ziyaretçiye sunan, internet erişimi sayesinde dünya çapında iletişimi olanaklı kılan, gezmek ve görmek için fiziksel anlamda bir mekâna ihtiyaç duymayan müzelerdir. Sanal müzeler ve kültürel miras turizmi kapsamında kullanımıyla ilgili olan ve Türkiye’den örneklerle desteklenen bu araştırma teorik bir çalışma olup, literatür taraması ile elde edilen veriler derlenerek hazırlanmıştır ve literatüre katkı sağlaması amaçlanmaktadır.Keywords
Sanal Müze, Turizm, Türkiye, Dijital Çağ.

References