INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BELİREN YETİŞKİNLERDE ROMANTİK YAKINLIĞI BAŞLATMA İLE BEDEN İMAJI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlerde beden imajının romantik yakınlığı başlatma belirleyicilerini yordamasının incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 Eğitim-Öğretim Bahar Yarıyılında Eskişehir’de bir kamu üniversitesinin Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 211 lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubuna katılan bireylerin yaş ortalamasının 20.10 (ss= 1,49) olduğu belirlenmiştir. Çalışmada veriler, Romantik Yakınlığı Başlatma Belirleyicileri Ölçeği ile Vücut Algısı Ölçeği ile toplanmıştır. Çalışmada elde edilen bulguların analizinde yol analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Bulgular beden imajının, sırasıyla, romantik yakınlığı başlatma belirleyicilerinden, kendilik algısını, davranışsal yakınlığı, duygusal ve bilişsel yakınlığı, kendilik bilgisini ve romantik sözelleştirmeyi anlamlı bir şekilde yordadığı belirlenmiştir. Bulgulara dayanılarak beliren yetişkinlerde beden imajının romantik yakınlığı başlatmayı açıklayan önemli bir değişken olduğu ifade edilebilir.Keywords
beden imajı, romantik yakınlığı başlatma, beliren yetişkinlik

References