INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE BELEDİYELERDE KATILIMCI YÖNETİM UYGULAMALARI

Kamusal hizmetlerin sunumunda yerel yönetimler geçmişte olduğu gibi bugün de önemini korumaktadır. Kamu yönetiminde yaşanan değişim sürecinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları önemli birer aktör olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Geleneksel kamu yönetiminden yeni kamu yönetimine geçiş sürecinde en çok üzerinde durulan kavramlardan biri katılımcı yönetimdir. Bu bağlamda katılımcı yönetimin gerçekleştirilmesinde yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. Gerek ulusal gerek uluslararası düzenlemelerde bu konuya yer verilmekte, kentte yaşayan bireylerin, kente yönelik politikaların hem belirlenme hem uygulanma süreçlerinde aktif olarak yer almalarının önemi vurgulanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de belediyelerin ortaya çıkışı ve gelişimi ele alınmakta ve yerel katılımı sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar incelenmektedir. Hangi projelerde ve ne tür çalışmalarda katılımcı yönetime yer verildiği, yasal düzenlemelerde katılımcı yönetimin hangi boyutuna vurgu yapıldığı sorularına cevap aranmaktadır. Katılımcı yönetimin yerelde uygulanmasına yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır.Keywords
Belediye, Sivil Toplum Kuruluşları, Katılımcı Yönetim

References