INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİ VE ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM BİLİŞİM AĞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmanın amacı FATİH projesi içerisinde yer alan e-içerik sağlayıcısı Eğitim Bilişim Ağı hakkında öğretmen ve öğrencilerin görüşlerini kapsamlı bir şekilde ortaya koymayı hedeflemektedir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Marmara Bölgesi’nin bir ilin ilçesinde bulunan bir ortaokulun 7. ve 8. sınıf öğrencileri olan 73 öğrenci ve aynı okulda bulunan 8 farklı branşa mensup 14 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri analiz yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen ve öğrencilerin EBA’da bulunan içeriklerin geliştirilmesi, güncelleştirilmesi ve ünitelendirilmiş yıllık plana uygun hale getirilmesi konusunda ortak düşünceler ortaya koydukları gözlenmiştir. EBA’nın etkin olarak kullanılması için katılımcıların internet altyapısına dair çalışmaların tamamlanması gerektiği yönünde ortak görüş belirttikleri saptanmıştır. Araştırma sonunda e-içeriklerin daha işlevsel hale getirilmesi için güncelleştirilmesi, geliştirilmesi, her ders ve her konu için yeterli hale getirilmesi gerektiği aynı zamanda öğretmen, öğrenci ve velilere EBA’nın sağlayacağı katkılar hakkında seminerler verilmesi gerektiği belirtilmiştir.Keywords
FATİH Projesi, EBA, E-içerik, Öğretmen, Öğrenci.

References