INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KELİME OLUŞTURMAYA DAYALI SÖZCÜK BİLGİSİ ÖĞRETİMİ ÜZERİNE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

Bu çalışmayla İngilizce öğretmenliği bölümünde öğrenim gören birinci sınıf öğrencilerinin kelime oluşturmaya dayalı sözcük bilgisi öğretimi ile ilgili görüşlerine başvurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Bu veriler ışığında elde edilen sonuçlar, uygulanan bu kelime öğrenme yönteminin, genel anlamda çalışmaya katılan İngilizce öğretmen adaylarının sözcük dağarcıklarını geliştirmeye katkı sağladığını göstermiştir. Bu kapsamda öğrenmiş oldukları önek ve sonekler yardımıyla İngilizce bir metin okurken veya İngilizce dinleme yaparken bilmedikleri bir kelime ile karşılaşmaları durumunda kelimeyi ekine ve köküne ayırarak sözcüğün anlamını tahmin edebildikleri görülmüştür. Bu sayede öğrencilerin pasif sözcük bilgilerini geliştirdikleri ifade edilebilir. Diğer taraftan ise öğrencilerin öğrenmiş oldukları önek ve sonekler aracılığıyla yeni kelimeler türeterek kendi aktif sözcük dağarcıklarını da geliştirdikleri sonuncuna varılabilir. Öğrenci görüşleri doğrultusunda, öğrencilerin önek ve soneklerin yanı sıra birleşik sözcük oluşturma sayesinde de yeni kelimler öğrendikleri anlaşılmaktadır. Son olarak kelime oluşturmaya dayalı sözcük öğretiminin, öğrencilerde sözcük türleri ilgili bir farkındalık oluşturduğu söylenebilinir.Keywords
Kelime oluşturma, önekler, sonekler, birleşik sözcük, sözcük türleri

References