INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SÜRGÜN EDİLMİŞ AHISKA TÜRKLERİNİN ETNİK KİMLİĞİ VE PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Sürgün ve zorunlu göç konuları her çağda güncel bir konu olmaya devam etmektedir. Yapılan alanyazın taraması, zorla sürgün edilen bireylerin ve milletlerin psikolojik ve etnik özelliklerini tanımlamayı amaçlayan çalışmaların sınırlı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle bu makalenin amacı, sürgün edilen Ahıska Türklerinin etnik kimliklerini ve psikolojik özelliklerini değerlendirmektir. Öncelikle sürgün kavramı ve bu sürecin milletlerin kültürel ve sosyal yaşamındaki etkileri irdelenmiştir. Sonrasında, etnik kimlik kavramı ele alınıp bu sürecin oluşum aşamaları anlatılmıştır. Ayrıca, Ahıska Türklerinin kimliğini ve psikolojik özelliklerini daha iyi anlamak için bu milletin tarihine kısaca değinilmiştir. Özetle, söz konusu Ahıska Türklerinin köken olarak Türk soyundan geldiği ancak Ahıska Türklerinin iki kültürlü ve iki/üç dilli bir ulus olduğu yönündeki bulgular sunulmuştur. Bununla beraber bu etnik azınlığa mensup kişilerin belirsizlik, utanç, şüphe, suçluluk, yalnızlık, umutsuzluk ve başka psikolojik zorlukları yaşadıkları gösterilmiştir. Fakat tüm zorluklara rağmen Ahıska Türklerinin, uyum içinde olma, dayanıklılık, çalışkanlık ve üretkenlik, yeni ilişkilere açık olma, yeni bir topluma hızlı bir şekilde uyum sağlama ve dostluk içinde yaşama yeteneği gibi nitelikleri kazandıklarına dair bulgular sunulmuşturKeywords
Sürgün, Etnik Kimlik, Ahıska Turkler

References