INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


DUYGUSAL ÖZ FARKINDALIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMESİ VE PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Duygusal öz-farkındalık kavramı şizofreni, depresyon, travma sonrası stres bozukluğu, aleksitimi ve somatoform bozukluklar gibi psikiyatrik pek çok olgu açısından önemli bir yer teşkil etmesine rağmen, yapıyı ölçmek için Türkçe ölçüm araçlarının yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu doğrultuda, bu çalışmada Duygusal Öz-Farkındalık Ölçeği’nin Türkçe’ye çevrilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya kolay örnekleme yöntemiyle 16-66 yaşları arasında 445 kadın ve 242 erkek olmak üzere toplam 687 kişi katılmıştır. Test-tekrar test çalışması ise, 82’si kadın ve 23’ü erkek olmak üzere toplamda 105 kişinin katılımı ile yürütülmüştür. Beş alt boyut ve 33 maddeden oluşan Duygusal Öz-Farkındalık Ölçeği, öz bildirim türü bir ölçüm aracıdır. Bu çalışmada, test-tekrar test güvenirliği ve kriter bağıntılı geçerlik için Pearson Korelasyon Analizi, ölçeğin yapı geçerliliği için de doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin genel toplamı için Cronbach Alfa içtutarlılık güvenirlik katsayısı 0,87 olarak hesaplanmıştır. Tanıma, karar verme, iletişim, isimlendirme ve bağlamsallaştırma alt boyutları için hesaplanan güvenirlik katsayıları ise 0,44 ve 0,66 arasında değişmektedir. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin, temel psikometrik özellikleri karşılayan bir yapıda olduğu gözlenmiş ve elde edilen sonuçlar ilgili alanyazındaki çalışmalar doğrultusunda tartışılmıştır.Keywords
duygusal farkındalık, duygusal öz-farkındalık, duygu, aleksitimi

References