INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


İLKOKUL 3. SINIF ‘MADDENİN HALLERİ’ KONUSUNUN EĞİTSEL OYUNLA ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: TAKİP ET! İĞNELE!

Oyun, çocukların yaşamında önemli bir parçası olmakla birlikte kendilerini yetişkinlere ifade etmekte kullandıkları yollardan biridir. Çocuğa güçlükle öğretilen birçok konu, oyunlarla daha kolay öğretilebilir. Bu çalışmada, ilkokul 3. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında yer alan ‘Maddenin Halleri’ konusunun öğretimi için tasarlanan oyun ve eğitsel oyunlar hakkında öğretmen görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada sekiz farklı ilde derslere giren 10 sınıf öğretmeninden görüş alınmıştır. Öğretmenlere tasarlanan oyun önceden gönderilmiş ve incelemeleri istenmiş ve daha sonra kendileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılarak çalışma verileri elde edilmiştir. Veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çözümlenen verilerden Takip Et! İğnele! isimli oyunun eğlenceli, öğrenme alanları kapsamında birçok beceriye hitap eden ve ilgili kazanımı karşıladığı anlaşılmış, öğretmenlerin eğitsel oyunlara derslerinde sıklıkla yer verdiği ve olumlu baktığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada eğitmenlere ve akademisyenlere tasarlanan oyunun oynatılması, oyunlarla öğretime yönelik hizmet-içi eğitimlerin düzenlenmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Eğitsel Oyunlar, Oyunla Öğretim, Fen Öğretimi, Maddenin Halleri, Öğretmen Görüşleri

References