INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HASTANE YÖNETİCİLERİNİN YÖNETİCİLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Bu çalışmada hastane yöneticilerinin yöneticilik tarzlarının, çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeylerine etkisi araştırılmaktadır. Çalışmanın amacı, İstanbul’daki hastane çalışanlarının yöneticilik tarzları algısının ve yöneticilik tarzlarının iş tatmini ile örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinin sosyo-demografik özellikler bağlamında incelenmesidir. Araştırma verileri, İstanbul’da hizmet veren hastanelerde çalışan 304 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen anket yöntemi ile toplanmıştır. Araştırma sonucunda verilerin analizi neticesinde elde edilen bulgular doğrultusunda, yöneticilik tarzları algısının çalışanların iş tatmini ve örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde istatistiksel olarak pozitif yönde etkisinin olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Hastane Yöneticileri, Yöneticilik Tarzları, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık

References