INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SCIENCE TEACHERS’ LEVEL OF TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE AND RESEARCH OF THEIR ATTITUDES TOWARD TO THE TECHNOLOGY

Bu çalışanın amacı, fen bilimleri öğretmenlerinin; teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) düzeylerini, teknolojiye yönelik tutumlarını, TPAB düzeylerinin ve teknolojiye yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek ve TPAB düzeyleri ile teknolojiye yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışma 2016 - 2017 eğitim öğretim yılında İstanbul’un çeşitli ilçelerinde görevli 188 fen bilimleri öğretmeni ile nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada verileri toplamak amacı ile “TPAB ölçeği” ve “Teknoloji Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; fen bilimleri öğretmenlerinin TPAB ölçeğinin tüm alt boyutlarında ve ölçek genelinde “iyi” düzeyde olduğu, teknolojiye yönelik tutumlarının ise “olumlu” olduğu görülmüştür. Fen bilimleri öğretmenlerinin TPAB düzeylerine cinsiyet açısından bakıldığında; TPAB ölçeğinin genelinde ve TP, PB, TPB, TAB, PAB, TPAB alt boyutlarında erkek öğretmenler lehine anlamlı bir farlılık olduğu görülmektedir. Fen bilimleri öğretmenlerinin teknolojiye yönelik tutum düzeylerinin değişimine cinsiyet açısından bakıldığında; kadın öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Fen bilimleri öğretmenlerinin TPAB düzeyleri ve teknoloji tutumları arasında pozitif yönde, düşük düzeyde ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Teknolojik pedagojik alan bilgisi, teknoloji tutumu, fen bilimleri öğretmenleri

References