INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME NOTLARININ HESAPLANMASI: BIST TURİZM İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Kurumsal yönetim, sermaye piyasalarında işlem gören işletmelerin yönetim ve mali durumlarının takip edilebilmesi ve hesap verilebilirlik açısından daha iyi yönetime kavuşmalarını amaçlamaktadır. Kurumsal yönetimin mali buhranlara, küreselleşmeye, iflaslara, rekabete karşı daha sağlam bir işletme olgusunun oluşmasına katkı sağlaması kurumsal yönetimin önemini artırmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Borsa İstanbul (BİST) Lokanta ve Oteller sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, kurumsal yönetim derecelendirme notlarının belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda BİST’te işlem gören turizm işletmelerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından belirlenen ilkelere göre 2015-2019 yılları arasındaki kurumsal yönetim derecelendirme notları hesaplanmıştır. Kurumsal yönetim derecelendirme notunu hesaplamak için araştırma kapsamındaki işletmelerin faaliyet raporları incelenmiş ve buna bağlı olarak nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yapılmıştır. İçerik analizi çalışma sonuçlarına göre; otel işletmelerinin lokanta işletmelerine göre kurumsal derecelendirme notlarının daha yüksek uyum düzeyinde olduğu ve otel işletmelerinin de kendi içinde yıllara göre uyum düzeylerinde farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Kurumsal Yönetim, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri

References