INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


14-64 YAŞ ARASI BİREYLERİN COVİD-19 ALGILARININ İNCELENMESİ: BİR METAFOR ANALİZİ

Bu çalışma, 14-64 yaş arasındaki bireylerin Covid-19 algılarının metafor analizi ile incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, yaşları 14 ile 64 arasında değişen farklı meslek gruplarından 57’si (%24.8) erkek, 173’ü (%75.2) kız/kadın; toplam 230 katılımcı yer almaktadır. Katılımcıların 3 erkek, 13 kız olmak üzere toplam 16’sı 18 yaş altındadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve metafor formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen nitel bulgulara göre, 230 kişiden toplam 137 metafor elde edilmiştir. Covid-19 sürecine ilişkin metaforlar “belirsizlik” “çaresizlik”, “kısıtlama”, “kontrol edilemezlik”, “izolasyon”, “farkındalık”, “gelişim/dönüşüm”, “yeni yaşam biçimi”, “sınanma” olmak üzere dokuz kategori altında toplanmaktadır. Metaforların gerekçeleri incelendiğinde; katılımcıların kontrol edemedikleri belirsiz bir süreç içinde farklı duygu ve durumlarla baş etmeye çalıştıkları, çevrelerindeki bireyleri korumaya çalıştıkları görülmektedir. Bununla birlikte bu süreci olumlu değerlendirdikleri, gelişimleri ile ilgili çalışmalar yaptıkları ve farkındalıklar kazandıkları belirtilmektedirKeywords
Covid-19, Metafor, Ergen, Yetişkin.

References