INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KARATAŞ TEKNE BALIKÇILIĞININ GENEL DURUMU

Karataş tekne balıkçılarının demografik ve sosyo-ekonomik yapısı ile Karataş balıkçılığının mevcut durumunu öğrenmek, sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri sunmak amacıyla hazırlanmış bir çalışmadır.

Araştırmanın oluşumunda bilimsel araştırma aşamalarından katılımlı gözlem, alan taraması, deneysel araştırma (görüşme ve anket) teknikleri uygulanmıştır. Adana ili Karataş ilçesinde 35 adet büyük ve 200 adet küçük olmak üzere toplam 235 balıkçı teknesi vardır. Çalışmamız tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş 100 tekne balıkçısını kapsamaktadır. Toplanan verilerin çözümlenmesinde SPSS 25 istatistiksel paket programından yararlanılmıştır.

Karataş tekne balıkçılarının en büyük problemi satılamayan balıklardır. Bölgelerinde uygun depolama ve saklama imkânları olmadığı için avlanan balığın fiyatı piyasada o andaki taleple doğru orantılı oluşmaktadır. Bu durumun aşılabilmesi için balık saklama ve işleme tekniklerinin kullanılması gerekmektedir. Karataş tekne balıkçılarına yapılacak desteklerle açık denizlerde diğer ülkelerle rekabet etme şansı oluşturulmalıdır. Bu şekilde ülkemizin kronik sorunlarından olan işsizlik için de mevcut istihdam kaynağı geliştirilmiş olacaktır. Açık deniz balıkçılığının gelişimi ile balıkçılarımıza yıl boyu avlanma imkânı sağlanmış olacaktır.

Su Ürünleri Fakülteleri ve balıkçılık üzerine araştırma yapan kurumlar ile balıkçılar arasında irtibat sağlanarak balıkçıların gelenekselden profesyonel avcılara dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Keywords
Karataş, Tekne Balıkçıları, Kıyı Balıkçılığı, Balıkçılık

References