INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


IĞDIR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN GELİR VE TÜKETİM İLİŞKİSİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR İNCELEME

Bu çalışmanın amacı, Engel Kanunu bağlamında üniversite öğrencilerinin gelir tüketim ilişkisini incelemektir. Bu doğrultuda 384 öğrenciye yüz yüze görüşme yöntemi ile anket uygulanmış ve elde edilen veriler, 9 fonksiyonel model ile test edilmiştir. Harcama kalemlerine ilişkin gelir esneklik değerleri, belirlenen Engel fonksiyonları yardımıyla hesaplanmıştır. Sonuç olarak barınma, gıda, ulaşım, kişisel bakım, eğitim-öğretim, haberleşme-internet ve diğer harcama gruplarının zorunlu, giyim-ayakkabı, sigara-alkol ve sosyo-kültürel harcama gruplarının ise lüks mal olduğu görülmüştür.Keywords
Engel Kanunu, Tüketim Harcamaları, Gelir Esnekliği, Üniversite Öğrencileri.

References