INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MİMARLIK EĞİTİMİNDE KULLANILAN AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMLERİNİN YAPI BİLGİSİ II DERSİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

İnşaat sektöründe yaşanan gelişmelerle birlikte çok disiplinli ve işbirlikçi bir hal alan mimarlık mesleğinde gelişmelere uyum sağlayabilme, iletişim kurabilme ve yaşam boyu öğrenme önemli bir hale gelmiştir. Öğrencilerin mezun olduktan sonra profesyonel yaşantıya kolay uyum sağlayabilmesi açısından bu becerilerin mimarlık eğitim sürecinde kazanılması gerekmektedir. Bu bağlamda gerçek hayata dair durumların ele alındığı ve öğrencilerin aktif biçimde rol aldığı stüdyo dersleri mimarlık eğitiminde kilit bir role sahiptir. Mimari tasarım sürecinin ayrılmaz bir parçası olan yapısal tasarım süreci de stüdyo ortamında ele alınmaktadır. Verilen problemlere bağlı olarak öğrencilerin çözüm önerileri geliştirdikleri stüdyo çalışmalarında gerçek hayatın benzetiminin yapılarak bilginin öğrenilmesini sağlayan aktif öğrenme yöntemlerinden faydalanılmaktadır. Bu bağlamda Yapı Bilgisi II dersi, öğrencilerin aktif biçimde rol almalarını sağlayan çeşitli öğrenme yöntemlerinden faydalanılarak, yapısal tasarım sürecinin ele alındığı stüdyo çalışmaları şeklinde yürütülmektedir. Çalışma kapsamında Yapı Bilgisi II dersinde kullanılan aktif öğrenme yöntemlerinden probleme dayalı öğrenme, işbirlikçi öğrenme ve yaparak öğrenme yöntemlerinin, öğrencilerin yapısal tasarım sürecini öğrenmeleri üzerindeki etkileri dersin çıktıları ve yapılan gözlemler doğrultusunda değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda kullanılan bu üç öğrenme yönteminin yapı bilgisi gibi teknik bir dersi dinleyerek öğrenmeye kıyasla, öğrencilerin gerçek durumlar üzerinden aktif rol almaları sağlanarak bilgiyi derinlemesine öğrenmeleri üzerinde olumlu katkıları olduğu görülmüştür.Keywords
Yapı bilgisi, Probleme dayalı öğrenme, İşbirlikçi öğrenme, Yaparak öğrenme

References