INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KÜRESEL EGEMEN SİSTEMİN BİR ENSTRÜMANI OLARAK NETFLİX

Gerek Ana-akım gerekse Eleştirel Kitle İletişim kuramcılarına göre medyanın en önemli işlevlerinden birinin kültür oluşturma işlevi olduğu ortaya konulmuştur. Bu bağlamda küreselleşen kapitalist sistemin toplumlar üzerindeki ideolojik ve kültürel egemenliğin sağlamasında çok önemli bir rol oynadığı da göz ardı edilemez. Küresel yayın yapan kitle iletişim araçları ve yayın platformlarını küresel egemen sistemin yeni dünya düzeni planının bir parçası olmadığını düşünmek de mümkün değildir. 500 yıldır devam eden zihinsel bir dönüşüm hareketinin -modern/seküler zihniyetin küresel düzeyde egemen olma çabası- çağımızda, dijital ortamlarda geçmiş yüzyılın stratejilerini dönüştürerek ve geliştirerek farklı ve yeni bir toplumsal cinsiyet kültürünü medya içerikleri ile yıkarak ve ikame ederek dayatmaktadır. Netflix kitlelere kapitalist emperyalizmin ideolojik değerlerini özellikle genç kuşakların tüketimine yeni bir dil ve formatta sunmaktadır. Eşcinsellik ve klasik aile yapılarını tartışmaya açan temalarla; her bir dizi ve sinema filminde geleneksel yapıların içinden çarpık cinsellikler çıkararak doğal bir davranışmış gibi masumlaştırmaktadır. Netflix Yeni Dünya Düzeninde sapkın arzuların normalleştirildiği ve her alanda liberalleştirilmiş bir toplumun inşası için küresel gösteri alanı işlevini yerine getirmektedir. Fetişist içeriklerle bir taraftan genç kuşakların ergenlik sorunlarına farklı anlamlar yüklerken diğer taraftan onların sapkın davranışlarını “olağanlaştıran”, “meşruluk” ve “hoşgörü” üretmektedir. Bu çalışmada bazı Netflix dizileri (Filmleri) Eleştirel İletişim Teorileri temelinde çözümlemesi yapılacaktır.Keywords
Netflix, Yeni Dünya Düzeni, Eşcinsellik, Küresel İdeoloji.

References