INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


6 VE 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÇOKLU ZEKÂ KURAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı; 6 ve 7. sınıflara yönelik hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki metin ve etkinlikleri Çoklu Zekâ Kuramındaki zekâ alanlarına göre karşılaştırarak incelemek, zekâ alanlarının 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alma düzeyinin yayınevlerine göre ve sınıflara göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Çalışmanın evrenini Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nin 2019 tarih ve 2736 ile 2740 sayılarında 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmasına karar verilen 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitapları; örneklemini ise bu sınıf düzeylerine yönelik hazırlanan birer adeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, birer adeti ise özel sektör tarafından yayımlanan toplam dört adet Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler her bir zekâ alanına ilişkin ayrı tablolar halinde gösterilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında en çok yer verilen zekâ alanının önemli bir farkla dil zekâsı olduğu; en çok ihmal edilen zekâ alanının ise bedensel zekâ olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında mantık-matematik zekâsı, görsel-uzamsal zekâ, bedensel zekâ ve özedönük zekâ alanlarına hitap eden metin ve etkinliklerin 7. sınıf Türkçe ders kitaplarına göre daha çok yer aldığı; yayınevlerine göre ise zekâ alanlarına yer verilme düzeyinin sadece sosyal zekâda anlamlı bir farklılığa sahip olduğu ve bu farklılığın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkçe ders kitapları lehine olduğu belirlenmiştir.Keywords
Çoklu Zekâ Kuramı, Türkçe ders kitabı, metin, etkinlik

References