INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PARENTING STYLES, SOCIAL RESPONSIBILITY AND THEIR RELATIONSHIP TO ACADEMIC ACHIEVEMENT AMONG YEMENI HIGH SCHOOL STUDENTS IN TURKEY

Bu çalışma, lise öğrencilerinin ebeveynlik stilleri, sosyal sorumluluk ve akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada Türkiye’de eğitim gören 147 Yemenli lise öğrencisine Ebeveyn Otoritesi Anketi ve Sosyal Sorumluluk Ölçeği uygulanmış olup, öğrencilerin not ortalamaları kullanılmıştır. Sonuçlar, ebeveynlik tarzlarının otoriteleri arasında negatif bir ilişki olduğunu ortaya koymakla beraber, ebeveynleri otoriter tarz sergileyen çocukların sosyal sorumlulukları arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Şaşırtıcı bir şekilde sonuçlar, akademik başarı ile hem ebeveynlik tarzları hem de sosyal sorumluluklar arasında herhangi bir ilişki olduğunu göstermemektedir. Sonuçların, cinsiyet ve okul türü arasında otoriter stil ve sosyal sorumluluk üzerinde bir etkileşim etkisi olduğunu göstermesinin yanı sıra, kardeş sayısı veya ebeveynlerin eğitim düzeyi ebeveynlik stilleri ve sosyal sorumluluklar konusunda hiçbir farklılık göstermemektedir.Keywords
Ebeveynlik stilleri, sosyal sorumluluk, akademik başarı, Yemenli lise öğrencileri.

References