INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KARGI İLÇESİ DİN GÖREVLİLERİNİN SÜNNET YAŞAMI VE SÜNNETİ TOPLUMA AKTARMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada, Kur’an ve sünneti topluma aktarma görevini resmi olarak üstlenmiş olan din görevlilerinin kendi hayatlarında ve meslek hayatlarında sünneti yaşama ve topluma aktarma düzeyleri incelenmiştir. Müslümanlar için Kitap ve Sünnet İslam’ın iki temel kaynağıdır. Kitap, Allah’ın gönderdiği vahyin yani yüce mesajın teorik metin halidir. Sünnet ise, vahyin Hz. Peygamber tarafından pratiğe aktarılarak yaşanan boyutunu yani dini hayatı ifade eder. Araştırmada Hz. Peygamberin sünnetini günümüz din görevlilerinin kendi hayatlarında yaşama ve topluma aktarma düzeylerinde görevlilerin eğitim seviyesi ve çalışma süresi bağımsız değişkenlerinin pozitif etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, Çorum’un Kargı ilçe merkezinde ve köylerinde görev yapan 79 din görevlisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada olgusal olarak din görevlilerinin sosyo-demografik durumlarıyla beraber, modern hayatın aracıları olan televizyon, akıllı telefon, internet ve kredi kartı kullanma durumları tespit edilmiştir. Ayrıca din görevlilerinin e-mail, whatsapp, facebook, twitter ve instagram gibi sosyal medya alışkanlıkları da sorgulanmıştır. Din görevlilerinin sünneti kendi hayatlarında yaşama ve topluma aktarma düzeyleri, beşli likert ölçeğine göre hazırlanan bağımlı değişken sorulara verdikleri cevaplar sosyo-demografik bağımsız değişkenler bağlamında incelenmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonunda, din görevlilerinin sünneti yaşama tutumlarında eğitim seviyesinin pozitif bir etkisi görülmezken, topluma aktarma düzeylerinde pozitif etkisinin olduğu görülmüştür. Din görevlilerinin sünneti yaşama ve topluma aktarma tutumlarında çalışma süresi bağımsız değişkeninin anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Din Sosyolojisi, Kargı, Din Görevlisi, Sünnet, Sosyal hayat.

References