INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SAĞLIK PERSONELLERİNDE COVİD-19 KORKUSU ÖLÇEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Covid-19 virüsü ülkemizde ve dünyada hızla yayılarak bulaşıcı bir salgına dönüşmüştür. Bu virüs insan sağlığı üzerinde sadece fizyolojik değil psikolojik etkilere de neden olmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Covid-19 virüsünden en çok etkilen gruplardan birisi olan sağlık personellerinde Covid-19 korkusunu değerlendirmek ve bazı değişkenlerle karşılaştırmaktır. Araştırmaya İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan 422 sağlık personeli katılmıştır. Araştırma anket şeklinde olup katılanlara Covid-19 Korkusu Ölçeği ve bazı demografik değişkenler sorulmuştur. Katılımcıların 192’si (%45,5) kadın ve 230’u (%54,5) erkektir. Yapılan analiz sonuçlarına göre Covid-19 Korkusu Ölçeği skorları yüksek olup özellikle kadınların puanları erkeklere göre anlamlı seviyede daha fazladır. Ayrıca, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına ve Cronbach alfa değerine göre de ölçeğin geçerlik ve güvenirliği uygun bulunmuşturKeywords
Sağlık personeli, Covid-19, Covid-19 korkusu ölçeği, Faktör analizi

References