INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


LİDERİN ALGILANAN YASAL VE ZORLAYICI GÜCÜNÜN ÖRGÜTSEL PERFORMANSA ETKİSİ: ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Bir kişinin diğer bir kişiyi istediği yönde etkileyerek o kişi üzerinde istediği değişimleri yapabilmesi ile ilişkili olan liderin gücü, çalışanların örgütsel performansı üzerinde önemli bir belirleyicidir. Bu çalışmada algılanan zorlayıcı güç ve yasal gücün örgütsel performansa etkileri ile medeni durum, çocuk sahipliği durumu ve gelir düzeyinin moderatör rolü incelenmiştir. Araştırmada İstanbul Ataşehir’de ikamet eden özel sektör çalışanlarından 427 çalışana anket uygulanmıştır. Veriler SPSS-21 programı ile analiz edilmiş ve yasal gücün örgütsel performansı pozitif etkilerken, zorlayıcı gücün ise örgütsel performansı negatif etkilediğini sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlara ilave olarak medeni durum, çocuk sahipliği durumu ve gelir düzeyinin ılımlaştırıcı etkilerinin var olduğu belirlenmiştir.Keywords
Liderin gücü, yasal güç, zorlayıcı güç

References