INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA BECERİLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

Bu araştırmanın genel amacı, ilkokul öğretmenlerinin kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin ders çalışma becerilerine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni, veri toplama yöntemi olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme tekniğiyle elde edilen veriler betimsel analiz yaklaşımıyla analiz edilmiştir. Araştırmaya, sınıflarında kaynaştırma/bütünleştirme öğrencisi bulunan 6’sı kadın ve 3’ü erkek olmak üzere toplam 9 sınıf öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Araştırma sonucunda kaynaştırma/bütünleştirme öğrencilerinin planlı ders çalışma ve ödevler konularında aile ve öğretmen desteğine ihtiyaç duydukları, desteğin sağlanamadığı durumlarda planlı ders çalışmadıkları, ödevlerini yapmadıkları, ders içinde verilen görevleri zamanında yapmadıkları, dersi dinleme ve not alma konusunda bağımsız olarak hareket edemedikleri, ders malzemelerini düzenli bir şekilde kullanmadıkları fakat ilgilerini çeken konularda aktif olarak derse katıldıkları ve derslere zamanında geldikleri bulgusuna ulaşılmıştır.Keywords
Özel gereksinimli birey, kaynaştırma/bütünleştirme, ders çalışma becerileri, görüşme.

References