INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ERGENLERDE İNTERNET KULLANIM SÜRESİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Amaç: Ergenlik dönemindeki günlük internet kullanım sürelerinin, onların depresyon, sosyal fobi, yalnızlık ve internet bağımlılık düzeyleri üzerine olan etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: İstanbulda öğrenim görmekte olan 300 lise öğrencisi internet kullanım süresi ile depresyon, sosyal fobi, yalnızlık ve internet bağımlılık düzeyi arasındaki ilişkinin araştırılması amacı ile çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmada Beck Depresyon Ölçeği, Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği, Young İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Ucla Yalnızlık Ölçeği uygulanmıştır. Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre ergenlerin internet kullanım süreleri ile onların depresyon, sosyal fobi, yalnızlık ve internet bağımlılık düzeyleri arasında pozitif yönde ilişki olduğu saptanmıştır. Ergenlerin internet kullanım süresi arttıkça bu durumları yaşama düzeyleri de artış göstermektedir. Tartışma: Bu konu ile ilgili çalışmalar bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte internet kullanımına karşı gelişen bağımlılık dolayısıyla önem kazanmaktadır. Birçok farklı sebeple çocuk ve ergenlerin internet kullanımı artış göstermektedir. Ergenlerde internet kullanımının psikolojik etkilerinin daha geniş ve farklı grupları da içerecek şekilde incelenmesinin, internetin olumsuz etkilerinin önlenmesinde önemli olduğu düşünülmektedir.Keywords
internet bağımlılığı; depresyon; sosyal fobi; yalnızlık

References