INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


SELÇUK PALAS (AUGUSTUS) OTELİNİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: MEKÂNSAL DEĞİŞİMLER VE MÜDAHALELER

Bu çalışma, profesyonel futbol taraftarının stadyuma katılma ve katılmama nedenlerini ölçmek için geçerli ve güvenilir ölçümler yapılabilen bir ölçme aracının geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma betimsel tarama modelinde hazırlanmıştır. Çalışmada birinci ölçek deneme grubu 76 kişiye pilot çalışma yapılarak ölçeğin genel güvenilirlik Cronbach Alpha derecesi 0,70 üzerinde bulunmuştur. Çalışmada ikinci ölçek deneme grubu 1237 kişiye uygulanarak güvenilirlik analizi sonucunda bulunan iç tutarlılık oranı, ölçeğin güvenilir kabul edilmesi için gerekli alt sınır olan (α=0,70) oranının üstünde bulunmuştur. Çalışmada, örneklem büyüklüğünün faktörleştirmeye uygunluğu için Kaiser-Meyer-Olkin ve Bartlett’s Küresellik testlerine bakılmıştır. Ölçek lisanslı SPSS 16 paket programı kullanılarak açımlayıcı faktör analizi ve araştırma verilerinin analizinde AMOS 23 paket programından yararlanılarak doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizine göre, 30 maddelik Stadyuma Katılma ve Katılmama Nedenleri Ölçeği (SKKNÖ) 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçek 5’li Likert tipinde hazırlanmıştır. Ölçeğin, stadyuma katılma nedenleri kısmında; “Rekreasyon Faaliyeti Fırsatı” (4 madde), “Stadyum Atmosferi” (4 madde) ve “Kişisel Rahatlama Fırsatı” (3 madde) olarak oluşmaktayken, stadyuma katılmama nedenleri kısmında; “Olumsuz Ergonomik Çevre” (8 madde) ve “Etik Olmayan Durumlar” (3 madde) şeklinde oluşmaktadır. Sonuç olarak, Stadyuma Katılma ve Katılmama Nedenleri Ölçeği’nin (SKKNÖ) geçerlilik ve güvenirlilik kanıtları değerlendirildiğinde, başka çalışmalarda kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilirKeywords
Selçuk Palas (Augustus) Oteli, Konya, Otel, Yeniden Kullanım, Yeniden Değerlendirme

References