INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ

Araştırma Sorunu: Türkiye’de Sağlık Bilgi Sistemleri, 2003 yılından itibaren hızlı gelişme göstermiştir. Bu değişim sürecinde, sağlık sektöründe yer alacak olan sağlık alanında öğrenim gören öğrencilerin sağlık bilişimi konusundaki bilgi düzeylerinin hangi seviyede olduğunun saptanması önem arz etmektedir. Araştırmanın Amacı: Üniversite öğrencilerinin sağlık bilgi sistemi hakkındaki bilgi düzeylerinin belirli bazı demografik değişkenlere göre anlamlı olup olmadığını incelemektir. Yöntem: Bu araştırmada nicel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmacılar tarafından oluşturulan öğrencilerin sağlık bilgi sistemleri bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla hazırlanan anket uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin tümüne ulaşımın zor olması nedeniyle kota örnekleme yöntemi seçilmiş olup, her bölüm ve her sınıftan 20 öğrenciye anket uygulanmıştır. Tüm analizler SPSS 17.0 programı ile yapılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin en fazla e-nabız, Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ve Sağlık Bilgi Sistemleri uygulamalarını bildikleri ve kullandıkları belirlenmiştir. Genel olarak, bölümlerin Merkezi Hekim Randevu Sistemi/ Alo 182 (MHRS) konusunda bilgili olduklarını ve kullandıklarını anket sonuçları göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanımında artış görülmektedir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Bilgi Sistemleri, Sağlık Bilgi Sistemleri, Öğrenciler

References