INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ZEKÂ OYUNLARININ ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ YAŞAYAN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARISINA ETKİSİ

Bu çalışmada hafif düzeyde öğrenme güçlüğü tanısı olan evde eğitim öğrencilerine matematiksel zekâ oyunları ile ders anlatmanın, öğrencilerin matematik başarısına etkisinin olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır.  Araştırma ön-test/ son-test kontrol gruplu deneysel modele göre desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu hafif düzeyde öğrenme güçlüğü tanısı konulmuş olan 12 evde eğitim öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerin 6’sı çalışma grubunu, 6’sı kontrol grubunu oluşturmuştur. Veriler araştırmacılar tarafından uzman görüşleri alınarak hazırlanan ve 20 sorudan oluşan ön-test, son-test ve kalıcılık testi olarak kullanılan Matematik Başarı Testi ile toplanılmıştır. Çalışmada, çalışma grubuna 8 hafta boyunca haftada 3’er saat olarak belirlenen matematiksel zekâ oyunları (mangala, futoshiki, kendoku, kakuro, sihirli piramit, tangram ve çarpmaca) ile matematik dersi anlatılırken, kontrol grubuna aynı sürede normal müfredatta yer alan haliyle aynı konular anlatılmıştır.  Sonuç olarak hafif düzeyde öğrenme güçlüğü olan öğrencilere matematik öğretiminde çalışma grubu ile kontrol grubu arasında son-test puanlarında 15,00 puan; kalıcılık testi puan ortalamalarında ise 5,00 puanlık çalışma grubu lehine artış olduğu, matematiksel zekâ oyunlarından yararlanılarak ders anlatılması bu öğrencilerin matematiksel becerileri öğrenmelerini ve bu öğrenmelerin kalıcılığını arttırdığı, matematik başarılarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.Keywords
Öğrenme Güçlüğü, Zekâ Oyunları, Matematik Başarısı.

References