INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


A SYSTEMATIC REVIEW OF RESEARCH ON MIND MAPPING IN EFL CONTEXT

Bu araştırmanın amacı sistematik derleme yoluyla yabancı dil öğretiminde zihin haritalarının kullanımının incelenmesi, katkılarının ve kullanım güçlüklerinin ortaya konmasıdır. Bu amaçla, 2007-2017 yılları arasında yayınlanmış makaleler bu çalışmaya dahil edilmiştir. İlgili yayınlara ulaşabilmek için ERIC Education, EBSCOhost, ScienceDirect, Scopus, ve Web of Science (WOS) elektronik veri tabanları taranmıştır. Her bir çalışma Tesch’in öne sürdüğü sekiz basamağa uygun olarak incelenerek ve veriler yüzde ve frekanslar ile tablolar halinde aktarılmıştır. Bu araştırma sonucunda zihin haritalarının sınıf içi dil öğretiminde hem dil öğrenen bireyler hem de yabancı dil öğretimi üzerine önemli etkisinin olduğu sonucuna varılabilir.Keywords
Zihin Haritaları, Yabancı Dil Öğretimi, Sistematik Derleme.

References