INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KÜRESELLEŞME OLGUSUNUN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ: MENA VE KUZEY AMERİKA KARŞILAŞTIRMALARI BAĞLAMINDA PANOROMİK BİR İNCELEME

Küreselleşme tartışmalarının ideolojik bir düzlemde cereyan ettiği bir süreç yaşanmaktadır. İdeolojik yaklaşımlar olgusal gerçeklikleri indirgemeci ve genellemeci bir formda ele alma eğilimi sergileyebilmektedirler. Bu tür yaklaşımlar, tümleşik bir olumsallık veya bütüncül olumsuzlama sergilemektedirler. Bu iki kategorik çizginin dışında çok boyutlu ve kapsayıcı yaklaşımlar mevcutsa da, olumlu-olumsuz yaklaşımlar daha yankı uyandırıcı argümanlar ileri sürmektedirler. Küreselleşme kavramı da diğer sosyal bilimler kavramları gibi ortak bir tanımsal çerçevede oydaşamama problemi yaşamaktadır. Bu tür engelleyici faktörlere rağmen bu çalışma küreselleşme olgusunun bölgesel kalkınmaya etkilerini analiz etmektedir. Küreselleşmenin pek çok alanı etkilediği bir dönemde, ulus devletlerin bölgesel ve ulusal kalkınma hedeflerinin bu süreçten etkilenmemesi düşünülemez. Kritik nokta, küreselleşmenin bölgesel kalkınmayı etkileme düzeyinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi için iki farklı bölge eklektik olarak seçilmiştir. MENA ve Kuzey Amerika bu genel amaç doğrultusunda seçilmiştir. İnceleme bulguları bağlamında söylenebilecek ilk şey küreselleşmenin bölgesel kalkınmayı farklı derecelerde olsa da etkilediğidir.Keywords
Küreselleşme, Bölgesel Kalkınma, MENA, Kuzey Amerika

References