INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


BİREYİN ÇOKLU DOĞASI: DENETİMLİ SERBESTLİK ALTINDAKİ BİREYLERİN YAŞAM POZİSYONU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Bu araştırma, hakkında denetimli serbestlik tedbiri alınmış ve Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde yükümlülüklerini yerine getiren bireylerin yaşam pozisyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma kapsamında görüşme formu ile Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde denetimli serbestlik altındaki 521 yetişkin bireyin sosyo-demografik durum, sosyo-ekonomik durum, aile, suç ve madde kullanım geçmişi, ruh sağlığı, şiddet görme, çocukluk yaşantısı, ailesinin–akrabalarının -arkadaşlarının sabıka ve madde kullanım durumu ile denetimli serbestlik sürecine ilişkin özelliklerle ilgili bilgi edinilmiştir. Bireylerin yaşam pozisyonlarının eğitim düzeyi, medeni durum, çocuk sahibi olma, gelir getiren bir işte çalışma, sosyal güvence, aile yapısı, yaşanılan konut ve çevre, aile yanında büyüme, anne ve baba eğitim durumu, çocukluk yaşamı, psikolojik rahatsızlık, intihar girişimi, arkadaş arasında madde kullanımı, madde kullanma süresi, cezaevinde kalma süresi, suç işleme yaşı, aile-akraba ve arkadaş arasında sabıka durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bireylerin yaşam pozisyonlarının yaş, eğitim durumu, anne eğitim durumu, aile ve akrabada madde kullanımı, denetimli serbestlik kararını gerektiren suç türü, başka suçtan ceza alma durumu, denetimli serbestlik süresine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular neticesinde denetimli serbestlik sisteminde mesleki uygulamalarda ve geliştirilebilecek koruyucu-mükerrer suç önleyici programlarda transaksiyonel analizin kullanımına ilişkin bir çerçeve çizilmektedir.Keywords
Denetimli Serbestlik, Yaşam Pozisyonu, Transaksiyonel analiz,

References