INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTELERİNDE UZAKTAN EĞİTİM: AKADEMİK PERSONELLERİN PERSPEKTİFİNDEN

Bu araştırmanın amacı, COVİD-19 pandemisi sürecinde spor bilimleri fakültesinde hem teorik hem de uygulamalı derslere giren akademisyenlerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma derinlemesine bilgiler elde etmek amacıyla nitel araştırma yönteminde fenomenoloji deseninde tasarlanmıştır. Araştırmaya, dört öğretim görevlisi, dört Dr. Öğr. Üyesi ve iki Prof. Dr. olmak üzere toplamda 10 akademisyen gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise, objektif ve sistematik çıkarımlar yapmak amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, araştırmaya katılan akademisyenlerin özellikle uygulamalı derslerin işleyişindeki verimsizlik, süreç başında karşılaşılan altyapı ve internet bağlantısı sorunları, ölçme ve değerlendirme noktasında karşılaşılan problemler ve öğrenciyle etkileşimin mümkün olmaması sebebiyle etkili bir eğitim dönemi geçirmedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, teorik derslerin verimli geçmesi, uzaktan eğitimin mekân ve zaman konusunda sağladığı konfor ve bu süreçte yeni kazanımlar elde etmelerinden dolayı uzaktan eğitim sürecinin akademisyenler açısından avantajlı ve etkili geçtiği sonucuna ulaşılmıştırKeywords
COVİD-19, akademik personel, spor bilimleri, uzaktan eğitim

References