INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SI·GARA-ALKOL KULLANIM DÜZEYLERİ VE AİLE AİDİYETİ

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinde sigara-alkol kullanımı, etkili faktörler ve bunun aile aidiyeti ile ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İletişim Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 378 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, 27 sorudan oluşan anket ve 17 sorudan oluşan 1 adet Aile Aidiyet Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 17.10’dur. Öğrencilerin %69.3’ü hayatında hiç sigara içmemişken, nadiren içenlerin oranı %14.8’dir. Sigarayı her gün yarım paket içen öğrenci %7.2, bir paket bitiren %5.6 ve daha fazla tüketen öğrenci oranı %2.6’dır. Öğrencilerden 74.9’u hiç alkol denemediğini ifade ederken, 21.2’si nadiren kullandığını ve %3.9’u sık sık içtiğini belirtmişledir. Gençlik dönemlerinde bireylerin huzurlu ve sorunsuz bir aile ortamı ve kuvvetli aile bağları içinde yaşaması, bireyin aile aidiyetini arttırılmasında önemli rol oynamaktadır. Ayrıca bu koşullarda sigara, alkol ve madde kullanım riski daha düşük olduğu saptanmıştır.Keywords
Üniversite öğrencileri, sigara-alkol kullanımı, aile aidiyeti

References