INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ZAMAN YÖNETİMİ: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Zaman durdurma, devretme ve biriktirmeye imkan vermeyen ve tüm bireylere eşit miktarda dağıtılmış eşi benzeri olmayan bir kaynaktır. Zaman yönetiminin önemi hemen hemen herkes tarafından bilinmesine rağmen, etkili ve verimli kullanılamadığında bireylerin eğitim ve iş hayatında çeşitli sıkıntıların görülmesi muhtemeldir. Bu çalışmanın amacı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin zaman yönetimi becerilerinin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir.

Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören 773 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada zaman yönetimi üzerine elde edilen veriler Britton ve Tesser tarafından geliştirilip, Alay ve Koçak (2002) tarafından Türkçe geçerlilik güvenilirlik çalışması yapılan "Zaman Yönetimi Envanteri" ölçeği ve araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik özelliklere ait veriler için kişisel bilgi formu hazırlanarak sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların cinsiyetine göre zaman yönetimi tutumları istatistiksel olarak farklılık gösterirken, sınıf düzeyine, öğretim türüne ve günlük ortalama boş geçen zamanlarına göre ise farklılık göstermediği sonucu elde edilmiştirKeywords
Zaman Yönetimi, Sağlık Hizmetleri, Üniversite Öğrencileri

References