INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE ETKİNLİK ANALİZİ (2010-2016)

Bu çalışmada Türkiye’ de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin Veri Zarflama Analizi yöntemiyle etkinliğinin araştırılıp, etkin olmayan şirketler için öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte etkin olmayan şirketlerin etkin konuma geçebilmeleri için azaltılması gereken girdi miktarlarının tespit edilmesi hedeflenmiştir.

Öncelikle çalışmada sigortacılığın önemi, sigortacılığın tarihsel gelişimi, sigortanın işlevleri, sigorta aracıları ve sigorta türleri ele alınacaktır. Çalışmada, Türk sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren 32 şirketin analizine yer verilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre hayat dışı alanda faaliyet gösteren 22 sigorta şirketinden 14 tanesi bazı yıllar etkin çalışmış, diğerlerinin ise analiz yapılan hiçbir yıl için etkin olmadıkları belirlenmiştir. Aynı şekilde hayat ve emeklilik alanında faaliyet gösteren 10 sigorta şirketinden 6 tanesi etkin iken, diğerlerinin ise etkin olmadıkları tespit edilmiştir. Etkinsizliğin kaynakları olan girdi fazlalıkları da belirlenmiştir. Son olarak sigortacılığın gelişimi için alınması gereken tedbirler ve öneriler sıralanmıştır.Keywords
Sigortacılık, Veri Zarflama Analizi, Etkinlik.

References