INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından ortaya konması amaçlanmıştır. Araştırma, “betimsel tarama modeli”ne göre yürütülmüştür. Araştırmanın katılımcıları, 2016-2017 eğitim-öğretim yılının bahar döneminde Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 194 öğrencidir. Araştırmada, katılımcıların okumaya yönelik tutumunun belirlenmesi amacıyla Sarar Kuzu ve Doğan (2015) tarafından geliştirilen Öğretmen Adaylarına Yönelik Okuma Tutumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe öğretmeni adaylarının okumaya yönelik tutumlarının “yüksek düzeyde” olduğu belirlenmiştir. Cinsiyet değişkenine göre, kız öğrencilerin okuma tutumu düzeylerinin erkek öğrencilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sınıf, anne-baba eğitim düzeyi, kitaplık bulunma ve süreli yayın takip etme değişkenleri ile öğretmen adaylarının okuma tutumları arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmamaktadır.Keywords
Okuma becerisi, tutum, okuma tutumu, Türkçe öğretmeni adayları.

References