INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


PANDEMİLERİN TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Turizm faaliyetleri kişilerin katılımları ile gerçekleşmektedir. Bu doğrultuda kişiler destinasyon seçimlerinde güvenli ve memnun kalacakları yerleri tercih etmektedirler. Ancak siyasi veya politik, doğal felaketler, salgın hastalıklar veya terör gibi olaylar turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Salgın hastalıkların yayılmasının durdurulması veya kontrol altına alınması için bir takım tedbirler alınmaktadır. Bunun sağlanması için öncelikli olarak havayolu ulaşımlarının durdurulması veya kısıtlanması gelmektedir. Çünkü havayolları salgın hastalıkların yayılmasında etkin bir role sahiptir. Bu da ülkelerin turizm sektörünü olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda çalışmada, günümüzde etkisini hâlâ sürdüren covid-19 salgını kapsamında yakın tarihte yaşanan salgınların turizm sektörü üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma, ikincil veri kaynakları taranarak ve incelenerek yapılmıştır. Bu doğrultuda, akademik çalışmalar, resmi ve özel kurum veya kuruluşların yayımladığı raporlar ve istatistikler, çeşitli web siteleri taranarak veriler elde edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, salgın hastalıkların görüldüğü ülkelerde turizm sektörünün olumsuz yönde etkilendiği tespit edilmiştir. Aynı zamanda covid-19 salgınının uluslararası turizm hareketi üzerinde yıkıcı bir etki oluşturduğu ve önemli oranlarda düşüşlerin yaşandığı tespit edilmiştir.Keywords
Pandemi, Turizm Talebi, Salgınlar, Salgınların Turizme Etkisi

References