INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖRGÜT İKLİMİNDE ÇALIŞANLAR ARASI İLETİŞİMİN,İŞLETMELERİN PERFORMANSINA ETKİSİNİN ANALİZİ: TURİZM İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

Bu çalışmanın amacı, örgüt ikliminin turizm işletmelerinin; sürdürülebilir rekabet gücüne ve performansına etkilerinin, analizidir. Bu çalışmanın veri toplanması için örgüt iklimi ölçeği ve performansı ölçeklerinden yararlanılmış ve anket uygulaması Bolu ilinde faaliyet gösteren 32 adet bakanlık belgeli turizm tesislerinde yapılmış olup, örneklem hacmi 324 kişidir. Ölçekler aracılığı ile elde edilen verilerle SPSS istatistik programından yararlanılarak; güvenilirlik analizi ve regresyon analizi yapılmıştır, Bu çalışma için yapılan regresyon analiz sonucunda: çalışanlar arası iletişimin, rekabet (p= 0,00<0,05) ve esneklik (p= 0,00<0,05) üzerindeki pozitif bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Örgüt iklimi, İletişim, Rekabet, Esneklik, İşletme Performansı.

References