INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


STRATEJİK YÖNETİMİN AMME İDARESİ DERGİSİ’NDEKİ GELİŞİM SEYRİNDEN BİR PARÇA (2011-2020)

Bir bilim dalının ya da alanın bir ülkedeki durumunu anlayabilmek ve inceleyip değerlendirebilmek için en önemli kaynaklardan biri o alanla ilgili çalışmaların yer aldığı bilimsel akademik dergiler olmaktadır. Bu dergiler o alandaki gelişimi etkin bir şekilde ortaya koyan hafıza niteliği taşımaktadır. Bu çalışma da stratejik yönetimin Türkiye’deki gelişim seyrinin son zamanlardaki yapısını Amme İdaresi Dergisi üzerinden ele almıştır. Çalışma makalelerin demografik bulgularının ve içeriksel değerlendirmesini ortaya koymaktadır. Demografik bulgularda çalışmaların sayısını, konuları, unvanları ve üniversiteleri betimlerken; içeriksel değerlendirme de araştırmaların yöntemini, örnekleminin, veri toplama tekniğini ve analiz tekniğini ortaya koymuştur. Çalışma stratejik yönetimin gelişim seyrini ele alan çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.Keywords
Stratejik Yönetim, Amme İdaresi Dergisi, 2011-2020.

References