INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


KİŞİLİK GELİŞİMİ

Bireyi diğer bireylerden ayırt eden, temel faktörlerden biri bireye özgü ve tutarlı olarak kabul edilen davranış özelliklerinin meydana getirdiği kişilik kavramıdır. Birçokpsikoloğa göre kişilik gelişimi farklı zaman dilimleri içinde ortaya çıkmakta ve bireyin belli bir zaman dilimi içindeki kişilik özellikleri, onun diğer gelişim özellikleriyle bağlantılı bir biçimde meydana gelmektedir.Kişilik gelişimini ile ilgili kuramlar içinde literatürde adı en sık karşılaşılan isimlerden biri Sigmund Freud ve onunpsikoanalitik temele dayanan kişilik kuramıdır. Freud’a göre yeni doğmuş bebekler farklı evrelerden geçerek kişiliklerini geliştirirler. Bu evreler; Oral, Anal, Fallik, Latans ve Genital dönem olmak üzere beş başlık altında ele alınabilir ve bu dönemlere psikoseksüel gelişim dönemleri adı verilir. Kişilik gelişimini Freud gibi dönemler halinde ele alan Erikson’a göre de kişilik gelişimi evreleri biyolojik temelde ve hiyerarşik bir yapı içinde ortaya çıkmaktadırlar. Rogers ve Maslow gibi insancıl yaklaşımın temsilcileri ise kişilik gelişimini benlik yapısı üzerinden açıklarlar.Keywords
Kişilik, Eğitim, Gelişim Dönemleri

References