INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ETİK DEĞERLERİN KİLİT MÜŞTERİ YÖNETİCİLERİNİN SATIŞ PERFORMANSLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Bu çalışmada etik değerlerin, kilit müşteri yöneticilerinin satış performansını etkileri incelenmiştir. Çalışmanın amacı işletmeden işletmeye (B2B) modelde faaliyet gösteren örgütlerdeki etik iklim, örgütsel bağlılık ve iş tatmininin, kilit müşteri yöneticilerinin satış peformansı üzerine etkilerini incelenmesidir. Araştırma kapsamında İstanbul ve çevresindeki B2B iş modeliyle çalışan örgütlerdeki 225 işgörenin katıldığı anket ile veri toplama gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde, etik iklimin örgütsel iklim, iş tatmini ve satış performansı üzerinde olumlu bir şekilde etki ettiği gözlemlenmiştirKeywords
Müşteri Yöneticisi, Satış Performansı

References