INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALET VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR META ANALİZ

Bu çalışmanın amacı algılanan örgütsel adalet ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkinin meta analiz yöntemi ile belirlenmesidir. Bu doğrultuda belirlenen kriterlere uyan 19 adet çalışma (n= 5270) araştırma kapsamına alınmıştır. Çalışmaların etki büyüklüklerinin hesaplanması amacıyla Fisher z istatistiği, yayın yanlılığı, heterojenlik testleri CMA (Comprehensive Meta Analysis) V.3.0 programı ile yapılmıştır. Araştırmaya dahil edilen çalışmaların etki yönünün ve büyüklüğünün belirlenebilmesi amacıyla rastsal etki modeli kullanılmıştır. Meta analiz sonucunda elde edilen bulgular; rastsal etki modeline göre algılanan örgütsel adalet ile işten ayrılma niyeti arasında -0,296 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu sonuca göre algılanan örgütsel adalet ile işten ayrılma niyeti arasında ters yönlü zayıf bir ilişki olduğu belirlenmiştir.Keywords
Örgütsel Adalet, İşten Ayrılma Niyeti, Meta Analiz

References