INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ANADOLU LİSESİ VE MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BAKIŞ AÇISI

Bu araştırmanın temel amacı temel İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış olan Mesleki Teknik Anadolu Liseleri öğrencileri ile İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almayan Anadolu Lisesi öğrencilerinin İş sağlığı ve güvenliği bakış açılarının karşılaştırılmasıdır. Bu çalışma ile Meslek Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin iş hayatına başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği konusunda fikirlerinin olup olmadığı ve öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği perspektiflerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, Meslek Lisesi ile Anadolu Lisesi 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören 304 öğrenciye 36 sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Yapılan anket çalışması sonucu toplanan veriler SPSS 22 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Tehlikeli sınıfta yer alan Meslek Liselerinde okuyan öğrencilerinin, okullardaki ve staj yerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilgili görüşleri irdelenmiştir. Sonuç olarak ankete katılan öğrencilerin büyük çoğunluğu İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin kendilerine güvenli bir çalışma ortamı sunacağını düşünmesine rağmen bu alanda verilen eğitimleri yetersiz bulmaktadır. Buna ek olarak, katılımcıların büyük çoğunluğu teorik eğitimlerle beraber uygulamalı eğitim yapılmasını istemektedirler. Ayrıca katılımcılar İSG eğitimlerinin gelecekteki çalışma hayatlarında faydalı olacağı hususunda ise büyük oranda kararsız ve olumsuz görüş bildirmişlerdir. Dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli bilincin kazandırılması için farkındalık konusunda daha çok çaba gösterilmesi gerektiği sonucuna varılmaktadır.Keywords
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, İş Güvenliği,

References