INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYADA YÜRÜTÜLEN SİYASAL İLETİŞİM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Gerek Türkiye gerek Dünya açısından kitleleri ilgilendiren her türlü değişimin hızla yaşandığı yıllar olarak 2000’li yıllar yeni bir çağın başı olarak tarihsel süreçte yerini almıştır. Bu yıllarda teknolojide yaşanılan büyük değişimlerle birlikte ekonomik, siyasal, beşeri tüm alanlarda birlikte köklü değişimler yaşanmıştır. Özellikle iletişim araçlarında yaşanılan gelişmeler toplumsal davranışlarda farklı etkiler ortaya çıkarmıştır. Yeni medya okuryazarlığı kavramı iletişim araçlarında yerini almıştır. Yeni iletişim teknolojileri beraberinde siyasi sosyalleşme ve siyasi öğrenme davranışları geliştirmiştir. Bunun yanısıra günümüz siyasal yaşamında siyasal iletişimin rolü ve önemi de günden güne artmıştır. İletişim araçları da bilinen geleneksel yöntemlerden hızla uzaklaşarak yeni iletişim araçlarına yerini bırakmıştır Kitle iletişim araçlarındaki değişim siyasal iletişimin de seyrini değiştirmiştir. Eskiye ait siyaset yapma usul ve pratikleri bu yeni dönemle birlikte değişikliğe uğramıştır. ‘Yeni Medya’ olarak adlandırılan bu yeni tarz siyaset yapma olgusu 2008 yılında ABD’de yapılan Başkanlık seçimlerinde gündeme gelmiştir. Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin sosyal medyada yürütülen siyasal iletişim çalışmalarına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu kapsamda Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO da okuyan ön lisans öğrencileri araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada Ipsos Mori(2014) tarafından Türkçeye uyarlanan “King's College Londra Medya Standartları Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Bu araştırmada öğrencilerin sosyal medyanın siyasi amaçlı kullanımının, güven(doğru bilgi paylaşımı),politik mücadele ve engelsiz iletişim boyutlarına yönelik görüşleri belirlenmiştir.Keywords
Yeni medya, siyasal iletişim, meslek yüksekokulu

References