INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


TÜRKİYE’DE YAPILAN YAŞLI PSİKOLOJİSİ KONULU LİSANSÜSTÜ TEZLER VE MAKALELER (2000-2010) ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Araştırma 2000-2010 arasındaki yıllarda yaşlı psikolojisi alanı ile ilgili yayımlanmış olan lisansüstü tezler ve makale çalışmalarındaki genel yönelimleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma çerçevesinde, YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanı ve Dergi Park veri tabanı taranmış ve 6 yüksek lisans tezi, 8 doktora tezi ve 7 makale olmak üzere toplamda 21 çalışma incelenmiştir. Yapılan çalışmada yayımlanan tezlerin yıllara göre dağılımı incelendiğinde en çok 2010 (n=5) yıllarında yayımlandığı görülmüştür. İncelenen yayımlanmış lisansüstü tezler ve makalelerde yaşlılık ve yaşam bağlılığı, iletişim psikolojisi, gelişim psikolojisi, depresyon / kaygı / ölüm kaygısı, adli psikoloji, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikolojik ihtiyaçlar, dini inanç psikolojisi ve öz saygı olmak üzere 9 farklı konunun işlendiği görülmüştür. Çalışmadaki veriler analiz edilirken betimsel istatistik kullanılmıştır. Araştırmada yer alan çalışmalar liste halinde sunulmuştur.

Keywords
Yaşlı, Psikoloji, Bibliyografi, Yaşlı Psikolojisi, Analiz

References