INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


HZ. ÖMER’İN NASLARA YAKLAŞIMI

Bu çalışma Hz. Ömer’in (r.a.) Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber (s.a.v.)’in yaşamı boyunca Kuran’dan anladığı, yaşadığı, söylediği, başka bir sahabeden görüp de uygun bulduğu kısacası O’nun (s.a.v.) sünneti doğrultusunda vermiş olduğu hükümlerin yaklaşımsal açıdan değerlendirilmesinden ibarettir. Hz. Ömer’in (ra.) Kendisinin de Kur’an-ı Kerim’den anladığı ahkâm muhakkak vardı. O hiç şüphesiz bir kadı idi. Buna Hz. Ali (ra) gibi diğer sahabeler de itiraz etmediler. Hakeza O sert mizacıyla, bir despotizm öncüsü de değildi. Tam tersine akli muhakeme harikası bir şahsiyet olduğu bu çalışma boyunca görülmektedir. Zira Hz. Ömer, yeri gelince kendi verdiği bir hükmü bir kölenin irşadıyla terk edebiliyordu. Dolayısıyla onun naslara yaklaşımının akıl ve nakil yönünden tam bir muvazene içerisinde olduğu görülmektedirKeywords
Hukuk, İslam Hukuku, Hz. Ömer, Nas

References