INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Abstract


SOSYAL KAYGI BOZUKLUĞU’NDA DİYALEKTİK DAVRANIŞÇI TERAPİ BECERİ EĞİTİMİ UYGULAMASI: PİLOT ÇALIŞMA

Amaç: Sosyal Kaygı Bozukluğu (SKB), kişi ve topluluklara ilişkin yoğun korku barındıran ve bu tür durumlarda kişide kızarma, terleme, titreme, küçük düşme endişesi gibi belirtiler ortaya çıkaran bir kaygı bozukluğudur. Yaygın olarak bu korku öyle çoktur ki SKB olan bireyler çoğunlukla topluluk içine girmekten ya da topluluk içinde bir performans göstermekten tamamen kaçınır. Yapılan araştırmalar SKB’nin duygu düzenleme, bilinçli farkındalık ve stres toleransıyla ilişkisini göstermiştir. Diyalektik Davranış Terapisi Beceri Eğitimi (DDT-BE), duyguları düzenlemede, stres toleransını ve bilinçli farkındalık düzeyini artırmada kanıtlanmış bir yöntemdir. Ancak bildiğimiz kadarıyla, DDT-BE'nin Sosyal Kaygı Bozukluğu (SKB) olan bireyler üzerindeki etkilerini araştıran bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, 8 haftalık DDT-BE’nin SKB olan kadınlar üzerindeki etkisini değerlendirmektir. İkincil amaçlar, DDT-BE’nin bu örneklemdeki depresyon, farkındalık, sıkıntı toleransı ve duygu düzenleme güçlüğü ve grup dinamikleri gibi değişkenler üzerindeki etkisini incelemeyi içermektedir. Yöntem: Katılımcılar ilk olarak telefon görüşmesi ile semptom taranmasına alındı, ardından SCID-5-CV uygulandı. Müdahale grubu SKB olan sekiz kadın katılımcıdan oluşturuldu, bunlardan altı tanesi tedaviyi tamamladı. Kontrol grubu da SKB olan altı kadından oluşturuldu. Veri toplama araçları: Çalışmada Beck Depresyon Envanteri, Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği, Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Grup Ortam Ölçeği, Sıkıntıya Dayanma Ölçeği ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği kullanılmıştır. Tüm ölçekler müdahalenin başlangıcında, müdahalenin ortasında (4. hafta), müdahale sonrası (8. hafta) ve 3 aylık izlem süresi sonunda uygulanmıştır. Bulgular: Analizler, DDT-BE'nin SKB’nun kaçınma bileşenini azaltmada (?2(2)=7.00, p=.03) ve bilinçli farkındalık becerilerini artırmada (?2(2)=10.33, p=.01) etkili olduğunu deney grubunda göstermiştir. Ayrıca, Grup Ortam Ölçeği’nin kaçınma alt boyutu deney grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (?2(2)=6.73, p=.03). Sonuç: DDT-BE, daha büyük örneklemlerle daha fazla değerlendirmeye ihtiyaç duyulmasına rağmen, kadınlar arasında SKB semptomların azaltılmasında olası bir tedavi olarak görünmektedirKeywords
diyalektik davranışçı terapi, sosyal kaygı bozukluğu, farkındalık, kaçınmaReferences