INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇALIŞANLARIN ADALET ALGISININ ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ VE ÇALIŞAN CİNSİYETİNİN BU İLİŞKİ ÜZERİNDEKİ ROLÜ

Çalışmanın temel amacı örgütsel vatandaşlık davranışı ile çalışanların örgütsel adalet algıları arasındaki ilişkiyi göstermektir. Araştırmacı ayrıca, ara değişken olarak cinsiyet farklılıkları olup olmadığını araştırmayı amaçlamıştır. Bu amaçla, İstanbul'daki çeşitli sektörlerde çalışan toplam 150 kişiye SPSS 20 istatistik programı kullanılarak ampirik bir araştırma yapılmıştır. Veriler, Pearson Korelasyonu, doğrusal regresyon analizi ve t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca, toplanan verileri analiz etmek için korelasyon ve regresyon analizi kullanılmıştır. Regresyon analiz sonuçlarına göre; dağıtım adalet ile Erdemlilik arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca, örgütsel vatandaşlığın dört alt boyutu olan Erdem, Diğerkamlılık, Nezaket ve Vicdanlılık değişkenleri ile Süreç Adaleti arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak ara değişken olarak düşünülen cinsiyet değişkenine göre erkek ve kadın çalışanlar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu çalışma, örgütsel adalet algılamasına yol açan herhangi bir uygulamanın, örgütsel vatandaşlık davranışının iyileşmesine katkıda bulunacağını göstermektedir.Keywords
Cinsiyet Farkı, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel Adalet

References