INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÇALIŞMA SERMAYESİ UNSURLARININ İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİ VE KARAR VERME TEKNİKLERİ İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME

Bu çalışmanın amacı, işletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlarda çalışma sermayesi unsurları ve yönetimi ile söz konusu işletmelerin performansları ve karar verme teknikleri arasındaki ilişkilerin düzeyini ve önemini belirlemektir. Özellikle verimli bir çalışma sermayesi unsurları ve yönetimi, bağlamsal olarak bir işletmenin yükümlülüklerini ve çalışma sermayesi unsurları ihtiyaçlarını rasyonel bir biçimde planlanmasını ve kontrolünü içermektedir. Bununla birlikte işletmelerin sahip oldukları kaynakların çalışma sermayesi unsuru yönetimiyle ilişkili olarak verimli kullanılması örgütsel ve yönetimsel bağlamda büyük önem taşımaktadır. Söz konusu bu veriler doğrultusunda çalışma kapsamında işletmelerin çalışma sermayesi unsurları yönetimi ve performansları arasındaki ilişkilerin örgütsel düzeyde önemini kavramsal düzeyde inceleyerek daha önce yapılan çalışmaları doğrulayıp gelecekte yapılacak olası çalışmalara da referans olma hedeflenmektedir.Keywords
Çalışma Sermayesi Unsurları, İşletme Performansı

References