INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DOĞAL SAYILARDA BASAMAK DEĞER KAVRAMINI ÖĞRENİM DURUMLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin basamak değer kavramını ne düzeyde öğrenebildiklerini ve öğrenemeyenlerin ise ne çeşit hatalar yaptıkları ve niçin öğrenemedikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılında Van ilinin çeşitli ortaokullarında öğrenim görmüş 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 176 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplamak için yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Her bir öğrenci ile birebir görüşülmüştür. Ayrıca niçin öğrenemedikleri konusunda ders öğretmenleri ile de birebir görüşülmüştür. Elde edilen veriler incelendiğinde, öğrencilerin basamak değer kavramına ilişkin soruları doğru cevaplama yüzdelerinin her sınıf düzeyi için düşük olduğu görülmüştür. Bu nedenle, ipucu verildiğinde bir miktar arttığı görülmüştür. Öğrencilerin başarı düzeyleri arttıkça hata yapma oranları doğal olarak azalmaktadır. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerde somutlaştırma adına yeterince materyal kullanmadıkları anlaşılmıştır. Bu da öğrencilerin basamak kavramını doğru öğrenme noktasında önemli bir dezavantaj olarak karşımıza çıktığı görülmüştür.Keywords
Sayı, matematik öğretim, basamak değeri.

References