INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI

Bu araştırmanın amacı, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve sorunların çözümüne ilişkin öğretmenlerin görüşlerini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda; uzaktan eğitim sürecinde özel eğitim okullarında çalışan öğretmenlerin karşılaştıkları problemler ve bu problemlerin çözümüne yönelik öğretmenlerin görüşlerine alınmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olan olgubilim (fenomelojik) deseninde yapılmış ve nitel verilerin toplanmasında görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu özel eğitim uygulama okullarında görev yapan 29 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri, Kasım-Aralık 2021 tarihinde toplanmıştır. Araştırma verileri içerik analize tabi tutulmuştur. Araştırmada öğretmenlerin, özel gereksinimli öğrencilerinin ihtiyaçlarını uzaktan eğitim ile yürütmede sorunlar yaşadıkları, kullanılan materyal ve bilişim teknolojilerinin uzaktan eğitime uygun olmadığı; öğretmenlerin motivasyonunu sağlama konusunda önemli ölçüde zorluklarla karşılaştıklarına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. Öğretmenlerin yüz yüze eğitimde uyguladıkları birçok beceriyi uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere aktaramadığı görülmüştürKeywords
Uzaktan Eğitim, Özel Eğitim, Öğretmen görüşleri

References