INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

Summary


MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN STRATEJİK KARAR ALMA SÜRECİNE ETKİSİ: TEKSTİL İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

İşletmeler, rekabetin akıl almaz boyutlara ulaştığı günümüz piyasasında ayakta kalabilmek adına karar alma mekanizmalarını hareket ettirerek işletme yapısında ve organizasyonlarında stratejik yönetime odaklanmaları mecburiyet haline gelmiştir.  Alınan stratejik kararların işletmelerin geleceklerini belirlediği dikkate alındığında, stratejik yönetimin aslında stratejik karar alma olduğu çok daha net görülebilecektir. Özellikle stratejik kararlar yöneticiler açısından sürdürülebilirliği sağlamak ve rekabetle baş edebilmek adına oldukça önemli görülmelidir. Bu bağlamda yöneticiler işletme faaliyetleri ile ilgili alacakları kararlarda belirsizliği en aza indirmek ve başarı elde edebilmek için bilgi sistemlerinden yararlanmalıdır. Yöneticilerin ihtiyaç duyduğu en temel bilgiler ise muhasebe bilgi sistemi aracılığıyla sağlanmaktadır. İşletmeler gerek stratejik gerekse taktiksel plan ve hedeflerini hazırlarken bilgilerin çoğunu muhasebe verilerinden elde ederler. Muhasebe bilgi sistemleri tarafından üretilen veriler, işletmenin genel durumunu görmek ve faaliyet gösterdiği sektör bilgileri ile karşılaştırılması açısından çok önemlidir.

Tekstil işletmelerinin stratejik karar almalarında muhasebe bilgi sistemi bileşenlerinin etkisine yönelik olarak Kahramanmaraş ili tekstil işletmeler özelinde gerçekleştirilen araştırmada işletmelerin stratejik karar alam süreçlerinde finansal muhasebe ve yönetim muhasebesi bilgilerinin maliyet muhasebesine göre daha etkili olduğu görülmüştür. Araştırmamızda tekstil işletmesinde muhasebe bilgi sistemi bileşenlerinin stratejik karar alma üzerinde etkisi olduğu; ayrıca katılımcıların demografik özellikleri ile farklılık tespit edilen değişkenler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştırKeywords
Stratejik Yönetim, Stratejik Karar Alma, Muhasebe Bilgi Sistemi

References